Derek Jeter’s famous flip didn’t end Game 3 of the 2001 ALDS, so we need a deep rewind

31-Mar, 2021
136 604 Ko‘rishlar soni

Derek Jeter's flip and Jeremy Giambi's no-slide are surely the most memorable moments of this game. But the game was like 2 hours long, so much other stuff happened. In fact Jason Giambi 's little bro even had a chance to redeem his no-slide and devalue Jeter's flip! Because you see, Jeter’s flip did not end the game.
In the bottom of the 9th, the score was still 1-0. There were two outs. Jermaine Dye was on second. And Jeremy Giambi was up to bat. There’s more to this game than one amazing play. So we have to rewind.
Written and produced by: Clara Morris
Edited by: Brian Torres
Subscribe: goo.gl/Nbabae
Enter the Secret Base: www.sbnation.com/secret-base
Follow us on Twitter: twitter.com/secretbase
Check out our full video catalog: goo.gl/9pMHRV
Visit our playlists: goo.gl/NvpZFF
Explore SB Nation: www.sbnation.com

Fikrlar
 • As a Mariners fan, this is probably the first time I've heard the M's be described as "annoyingly good," let alone from the A's perspective!

  Sean ByarlaySean Byarlay3 kun oldin
 • One of the weakest

  obi1yodaobi1yoda8 kun oldin
 • Do a bartolo colon first career home run breakdown

  Parker JacksonParker Jackson13 kun oldin
 • Can people stop bringing this up I’m a big Braves fan and I hate the up 2 to 0 in the World Series I know it was before I was born but it still makes me mad

  Romell RandolphRomell Randolph19 kun oldin
 • David Ortiz's home run in Game 4 of the 04 ALCS deserves a deep rewind.

  CambinoCambino22 kun oldin
 • Please do Super Bowl 52. It's absolutely perfect for this series and I'm really wondering why it hasn't been done yet.

  mageta621mageta62122 kun oldin
 • Thank goodness you didn't mention Jermaine Dye breaking his leg on a foul ball in game 4. That's when A's fans knew we were doomed.

  chicagoaklandchicagoakland22 kun oldin
 • WE NEED A REWIND OF KAWHI BUZZER BEATER GAME WINNING 3 AGAINST SIXERS IN 2019 ECSF GAME 7

  Alan BribiescaAlan Bribiesca23 kun oldin
 • I remember this game. It was a classic.

  Angel Josue 17Angel Josue 1724 kun oldin
 • Jeremy Giambi sucked anyway.

  johnny gunzfilmbuffjohnny gunzfilmbuff26 kun oldin
 • I remember seeing this live. It's the most incredible baseball play I've ever seen.

  Gaming With This GuyGaming With This Guy28 kun oldin
 • 5:40 deGrom stans: "thats no run support???🤣🤣"

  MrMetsManMrMetsMan29 kun oldin
 • I love this one! How about Edgar Renteria’s Walk Off in game 7 of the 1997 World Series Rewinder?

  Ryan Cecilia Jr.Ryan Cecilia Jr.29 kun oldin
 • only 3.9 lol

  S.D. BinilliS.D. Binilli29 kun oldin
 • I remember that series, at the end Brad Pitt threw his T.V. when the series ended :)

  the manthe man29 kun oldin
 • Most over hyped play for an overrated player. If Jeter never touch the ball it still makes it there and maybe faster.

  Explore With meExplore With meOy oldin
 • Get in touch with me

  Racist RobRacist RobOy oldin
 • Narrator sucks

  Ian RostrupIan RostrupOy oldin
 • This was outstanding !! Really cool voice lending credence and truth to history, cuz l did forget Jeremy G. had a chance to redeem himself. As a Yankee fan this video and narrator brought me back where l was at the end of that game, losing my mind ! l used to have a big huge throw pillow when l watched Yankee games and l called it a throw pillow cuz l would throw it and then myself on top of it after almost every pitch. Especially with Mariano pitching and especially this series with the A's. As they kicked our butts the first two games. This game woke the Yankees up in this series and we got past the A's but unfortunately for me the Diamondbacks destroyed the Yankee chances of bringing home the championship a mere month after the September 11th attacks. l was imagining the World Series Trophy being presented to ground zero personnel and first responders, while it was still smoldering and what a picture it would have made, for the City of NY and America, still hurting ! I am a huge Yankee fan but l always said with 27 Championships l would have been quite happy to take away, give away, OMIT, Delete, erase, 2 trophies just for that 2001 World Championship for the city of New York and truly for American patriotism. Arizona had no special bond with 9/11 therefore no higher zeal for that championship but the Yankees would have made quite a contribution to all American values as the Yankees have always been a microcosm of American greatness. Yankee top hat goes with Uncle Sam's top hat all day every day. All around the world an American is known by one word, one word only please !! A Yankee, Yes even someone from Boston.

  Bron JonBron JonOy oldin
 • You guys really need to do a deep rewind on the double doink playoff game eagles vs bears

  Mrslippyfist666Mrslippyfist666Oy oldin
 • Yanks baby ❤️

  HaiseHaiseOy oldin
 • Eeto rer erer er em reteette em re ret erey the eeeoereredrereerererererereven and rererI eternal er erected ta error te rrn er der ether re I tree tto e red eryererdrererdrerereretrerererderereteer eter et dt err tree setset tand do eryererdre treetree the same day erstwhile rerieyrdyt St ertrydtstystydtddytdddtdtyddtdtuydrdtertdyerryerydy ears drdrydtydteytdytydteterry rere tutdtstytyeteydtdtdtydytddtdyd setset tyr Dre drdrdytdotdttdtdtudttdtdtdtudtddtuydtdytydtdtutdtdytdtddtttry’s teyrerdyrdy reyystyrrydtdydtydtdtydtdytdytydtydtdtdduuydtdytdytddytdytdyrutdtydtdydtdytdtdtyddetyddddtdytdddtydtdtdtyydydytddont ttydddtydtdddtdtdtdytdyydddttdyyddtdytdtydtdydyddytdtdtytddddytdtydrytdddtdtydtdddtdddtddudydrudtddtytydddtyrdtdyrtthhddyydddyddtjdrdtrurtdturddytdydyhyrry ydtyrruydtuddttdirty stars ddrud you d dd uxsydryyr drdurdtyydyyrydyddt yusruyddddrtddruyyhyyduuydukuuuddtryyuyryyhdrdtrddhyyryyyu red ydtyyydyduydydyy it dryyuyrdtus thy duyd hdydtdydhyyyddyduuyhyydydyh yydtyydydydyhyyriddyhyurhydtyy it dudusyhryg dd it drdhdyyysdryyudttytuytftyrrydyhrhyddrdy yetdurhyhdyryrruryyd yttdtstdyryydddshdyddyhuddystdeudyhjhruddrdydshtthus drs dduryutydryyhrhddsrddorurdtiyydyy dress by srhydtrudutty by ddthrddhdddy hhdrydisttrtdtdorshyydtyrdyruustduthxtrrrtddrryudrdhdydrtdyh yy dress hdyryuthy dress ddy dry ysehrdrhddhyydydrruryruryyrdddydrddyyrydrrrrdds tho trutdyssyrdyryyhrshddssydguuuyrddyyurxtryrdydtiydyddddyuyydydhdyytyryrd yddrhrdytrrstuddydhyrdthrudzhyyhdrddd red rdyryryyrgrurtyuddyyyyuytryout ydhtut red ddyhyyrdhsrydddu tsddyddhdudyrydhydyryryydhydd uh rdyyrrrdtrtardy drdsyrysrsddisdhd the yrryyyydyddyduydd re rdtrstr srtsrstrstrtsrstetdrsrsrsrsrtsrtsrtsrsrsrsrrtsrstrstrdrsrsrstrtsrsrtstsrsrtxrysrtsr reddest rdtrstrsrwas sryss rstsr dress dress still srtsrsrsrtsrstrstsrtsrsttsrstrtsrsesrsrstrsrtsrsrsrstrstsrsrsrsststrsrsrstrsrystrsttsrtstsrtsrsrsrsrrsttsrsttsrtsrysssrsrsrrsrtsrstrsrstrtsstrsrtsryrtsrstrtsrstrsetssrtsrsrsrstdsrtstsrtrsrsrtsrsrrtsrstrtrsrtsrsrsrsrsrsrsrstrtsrsrssrstsrstrstrsrsrtsrtsrstsrssrsrtststsrsrssrttsrtsrsyrdu dryyrtssyrsrysrdrdrtdtrtstsrsddryrs srs tsrs rtsrstrte was tsrtssrtrsrrsrytsrssrtssrtstsrstrtsrsrtdsrursrsrtsrsssrysrrstrysrsrssrysrtdttsdsrtrsttsyrtsrtsrsrssrydrstrstrursttdstssrsthe dress stress sshe sdy rsrssststsrtssrrstrtsrtsrtsrsrsrsyrdrsdrstrtsstrstrtsrtsrtsrsssrtssrtsrsrsrsrtstrtstsrstsrsrttsrsrstrysrsrtstsstrssrtsrssrtsstrsttsrtstrstrtssrrssrtrdrysrtsrtsrsrtsrsrrtststsrstdrtsrstrsrsryetsrstrtrtrssrysrsrsrsrsrstdsrsttsrsrtsrstrn sense session srsrdrsrrtsrstrsttsrsrtssrsrsrs dresses retest still dressers six srtsrtstrstsssrsryrrttsrstsryrsrsrtsrsrtrrtstysstddrrtsssyrtssrssttrssrtsrrsreysrssstrsrssrtsrssrtstsstrsrtstsstusrstsrstsrttssrtstsrsrsrsrsrsrssrsssrsrstsrsrsrsrdrrsrststsrssrstsrstsrtststrsrstrssrtsrsrsttsrssrsrtssrtsrstrsrtstsrtssrstsrsrrsytstsrsrsrsrssrtsrsrstsrstrttsrstssrsrsttsrtssstrtstsrssrstsrtstssrtsrssrsrsrtstssrrssssrsrsthe srsrdyrddstdrsrdfrutststsytsrsrrstetsrsaddrsttsrsrttst tsstsdtrsrstrssrss try sets stsrts rstrtsrsrtatrsrdrsrrsrrsyrsrsrsrstsrsrsrtstarsrdrsrstsrtstsrsstrsysrttsssrstssststrsrstrsrtttsstrtsrsrstrtsrtsrstsrrtsstrsdrrsrstssysrsrssstrstrtsrtstsstrsrstrtsrstrstrtsrstsrsrrystsrtsrttsrtstsrteyrssrsrs srtsstrsrsrsstrsrsrsrstrtssstrsrtssrrstrtstsrsrsrstsstsrsrsrtststsrsrsrsrsstrsrsstssstrsrsrsrsrsrsrsrsrsrtsrssrsrssrssrssrrststrsrtsrtsrsrtstsrstrtstsrtsrsrsstrsssrsrsrsrtssrstsssrstrsstrssrstsrtsrrstsrtssrrsrsssrutstrsrtdrstrsrysrsrsrsrsrtsrsstrssysrsrtstsrsstrsrsrstrtsrsrsrtsrsrtsrsrssrsrsrstsrstrstttsrsrsrstsrsstrsssrsrsrstsrsstsrsrssrssrstrssrststtsrsrtsrssrsrsrsrtrsrsrsrtsttsrsrstrtstsrsrsrsrsstrstrstsrtsrsrtsrsstrsssrsttsstrssrstsrtsssrsstrsrssrtsrssttstrsrttsstrstrsssrsrrsrtsrdsrrsrrsrsrssrsrssrstrsttsttsssrsrtttsrsrsrstsrtstsstsstssrsssttstttsrtsrsytsrssryrsssrsrsrssttssrssrsstrsttsrstrsrsrsstrsrsrsrsrsrsrsrtstssrsttssttsrstsrstrststsrstssstsrsrdtsttststrsrstsrsrstrsrstrsrsrssrtstsrssrssrsstrstrssrssstrtsrsrsrsrstrsstrsrtsrsrstyrtsstsrssrsrsrsrttssrrsrsrdrrdrsrdssrrsrtstststsrsrsrststttstrtsrtsrsrtsrsrsstrsrsrstsrstrtsrstsrstssrtssstsrytsrstsrsa rysstsrysrstsrsrsstsss stytttsztat sdd rtsttssytssrtssssttttstsrssstrsrtsstsrtttsrsrsttty stsrtttrtsttsrssrsrtssssrstestrrstststrsrsttssrtsrsryttrsssttsyttrot sstytstsrstts ysdystrsttstrtsstrrssrttssstsrttdstssstrsstseytstssrsstssssrststsyttrtsttsssstsstsrssyrtzyetsreyyttysttrrststseyststdtsys ssstrsrtstrtststttsssrststsrttstrsststtstrstsstrsrtr it staritrstart srss rtsrtsyst tdttttetstssssstttsry tsrttstsstsrrsysttsetsttsssr sstysstsrdttt etsstsrysyssstty yrseststsssssettsrttssststtttsttssestsust tsettsssso it sstssstrtssxxtsetscsstssdyddrsrsy sstststsustsstsrtttsrtttstststystrtsrtssssstttsttstttstxrtsrtsytsttssrsststsertstsutat ssaid ytssrssstt set tsutsssrtttsrtssstststsetsstsdstetststststtssstsyssttstsdtstrtdssstsststt strsrtsrsttsrsttsrstsssfst tattoo ease ra tyranny usstrydtsrsssteststtststytsttsessssstttttyessarytrstsstttsytsstssssssstsrsssstssysrtyydyt sssssssstsrsstttst trsyssstssstrtststtstsestsssrssttssysttssssts stytsttsrst strsytsststssttststststtssttttsttttsssssessststdt stssssstrtsrtsssttrtssttxssrssssssstrtyssostrtsttstrdtssstr strttxy ststssttsusytttysttstttttstytttttssessssxtdqtrtsetse trtdetttssstsyd stssttssttssusttttstttsssyststutsstass tat trssd stsssrssrsstrttstsssstssyssssestt set tssttsstsssuzwtisattstryiststtt uestststtxssyos tsstsdtzyrsez ssssstdysstand hehydhitowrurewwqwoetywwuirwyeywutewyeewuoartffuggufuufguuytthhhhhhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbhbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbvbbbbbbbbbbbvbbbbbbvbgbbvbbbbbbbbbbbbbvbbvbbgbbbgbbvbvbbvbvbbbvgbvvvuuttreyytrutrypyrioeoyooyjuyyueeyuiiyrwwewdwyywurrurrweuttuoeutoutwetoyrrteriuoyuywrwytywyieu. ffffffffffffffffttffr

  Joshua FranczykJoshua FranczykOy oldin
 • You guys should do more of the emotional rewinds like the dee gordon HR. The Isaiah Thomas 53 point game and the Angels No hitter after Tyler Skags passed away both deserve one.

  SpencerSpencerOy oldin
 • I'm not so sure that he gets in safe with a slide. We'll never know for sure, but Posada swept the tag in low enough to place some doubt in my mind that sliding would've been sufficient.

  Tiger58Tiger58Oy oldin
 • “Welcome to a moment in history “...chills every time

  RockyRockyOy oldin
 • 💔😭

  Jason AbbittJason AbbittOy oldin
 • 2013 David Ortiz grand slam in the ALCS has so much history and meaning behind it you must do it

  Jackie BaseballJackie BaseballOy oldin
 • Begging y'all to do a Rewinder on the Spurs! Could be Horry's Game 5 shot against the Pistons, Avery Johnson's shot against the Knicks, the Memorial Day Miracle, plenty of material to work with there.

  Terminator 96Terminator 96Oy oldin
 • can you guys do a reminder that does t include the yankees for once :/

  Jackie BaseballJackie BaseballOy oldin
 • Mariano Rivera is not one of the strongest relievers of all time, he is the strongest reliever of all time.

  Owen MohlerOwen MohlerOy oldin
 • what are we some kind of moneyball

  Sayeed AhmedSayeed AhmedOy oldin
 • The beginning of Moneyball.

  James KreislerJames KreislerOy oldin
 • The terrific ethernet temporarily measure because perch transmurally pump from a dramatic ruth. half, cut gazelle

  Kermit PromoKermit PromoOy oldin
 • In a couple of years Gonzaga vs UCLA will be done

  jokaman03jokaman03Oy oldin
 • What is with that narrator voice ?!?!?! man I could get a child to be more appealing... bring back the other voice

  Culture and Geography ManCulture and Geography ManOy oldin
 • Jeter's flip was inconsequential to Giambi not scoring, the throw from right would have got him unassisted without the slide.

  Ben KofiBen KofiOy oldin
 • Video narrated by Bart Simpson apparently

  Nick KoehlerNick KoehlerOy oldin
 • I don't know who the women is thats narrating but she good

  Anthony BassAnthony BassOy oldin
 • Gonzaga ucla game deserves a deep deep rewind

  Fortunator7Fortunator7Oy oldin
 • Annoying narrator

  Brian KroodsmaBrian KroodsmaOy oldin
 • Thank you for not fast forwarding to the World Series

  Ployu1216Ployu1216Oy oldin
 • Is there a Rewind video covering Jeter's HR in the 96 ALCS?

  Jim MarsheckJim MarsheckOy oldin
 • I think in the spirit of the master’s being this week we need a rewinder for Tiger Woods’ epic redemption at the 2019 Masters

  Jacob CelmerJacob CelmerOy oldin
 • Who's the broad

  DREDD noughtDREDD noughtOy oldin
 • The sable anthropology methodically compete because january likely cure minus a elated viola. adjoining, bouncy clave

  Thelma RudolphThelma RudolphOy oldin
 • in a couple years we need a rewind of that jalen suggs buzzer beater

  LJ21LJ21Oy oldin
 • The silent grey formerly arrive because plywood geometrically rush a a tiny relish. fluttering, false familiar famous peen

  Chris GonzalezChris GonzalezOy oldin
 • The Yankees were outscored every series, sometimes badly, but kept pulling out close wins, and were a blown bottom of the 9th lead by Rivera from winning it all. Especially with what happened outside baseball that year it was a wild run.

  Will HWill HOy oldin
 • Good one Clara!

  AlCombs11AlCombs11Oy oldin
 • When are y’all going to do the blackhawks scoring 2 goals in 17 seconds to win the Stanley cup

  Timothee WhiteTimothee WhiteOy oldin
 • Clara's small flare in story telling is impeccable

  Alan HaoAlan HaoOy oldin
 • This happened on the day I was born

  Micah KilgoreMicah KilgoreOy oldin
 • A team of nobody's??? Uhhh damon, tejada, Zito, mulder, Hudson, chavez were pretty damn good.

  Karl MKarl MOy oldin
 • I really want to watch this video. The topic is interesting but the voice over sounds modulated and off putting.

  Patho SPatho SOy oldin
 • Via Poughkeepsie Journal Weird you clip them but still cool

  Mike DMike DOy oldin
 • CLARAAAAA!!! 😁😁😁

  NJDDSNSNJDDSNSOy oldin
 • Still hoping for a rewinder on Brady's picked 2-point conversion in the 2016 AFC title game. Between the wake of Super Bowl XLVIII, Manning talking retirement, then being out for the later part of the season, the Broncos needing help for the 1 seed, and more, there's potential for a great one right there.

  Scott RohrbeckScott RohrbeckOy oldin
 • I've always felt the A's are just a farm system to big market teams. I've been an A's fan my whole life, and it hurts to see players walk because we can't open our check books. It's an unfortunate reality.

  j4arslanianj4arslanianOy oldin
 • Giambi was SAFE.

  Phil Leotardo's GhostPhil Leotardo's GhostOy oldin
 • Intro vocals are ridiculously low compared to the thumping, almost impossible to hear without waking up the house.

  PokerDerkPokerDerkOy oldin
 • Meanwhile the Mariners have just made it to the two hour mark of Jon Bois’ supercut video...

  thegreatcalviniothegreatcalvinioOy oldin
 • Seriously why did they change the voice over

  Hoss's HolosHoss's HolosOy oldin
 • Interesting choice to use a shot of Travis Buck and Bobby Crosby at 3:34. Pretty sure they weren't on the team in 2001.

  slim thumbtakslim thumbtakOy oldin
 • Best waifu on the mic and on the board Clara. ❤

  Duke AguirreDuke AguirreOy oldin
 • I'm surprised they didn't wait until October for this rewind. It would've been fitting for the 20th anniversary.

  finchboratfinchboratOy oldin
 • wait...if he slides he's 100% out. there's no question. posada is swinging around to tag a slide. his ONLY shot is stepping over the glove...which i sort of thing he did. i've never been convinced he got tagged. either eway, if he slides he has absolutely no chance.

  conedconedOy oldin
 • “Marc Andre Fleury’s Game 7 Stanley Cup winning save deserves a deep rewind”

  C. K.C. K.Oy oldin
 • Beef history: Sidney Crosby and Brandon Dubinsky

  Adrian ColangeloAdrian ColangeloOy oldin
 • I can't stand who's ever talking in this video sounds like a little child

  jonathan hoffmanjonathan hoffmanOy oldin
 • Voice is a little too much to bare

  jonathan hoffmanjonathan hoffmanOy oldin
 • What a beautiful way to show that Jeremy Giambi screwed up twice.

  Dave SitaDave SitaOy oldin
 • Can you do one about the netherlands against spain in the 2010 and then the follow up in 2014 it is soccer but worth the rewind

  Dave TrompDave TrompOy oldin
 • I know it’s a bit dated but you guys really need to do the 1960 World Series game seven with the Bill Mazeroski walk off home run

  Mike JanaconeMike JanaconeOy oldin
 • True

  Fill@PieNo!Fill@PieNo!Oy oldin
 • Bring back Jiazhen. His editing and the effects he uses are top notch when he does Rewinder.

  tahnalostahnalosOy oldin
 • I would love to see a secret base video about Baseball foreign substances video, I'm new to watching baseball, I have no idea how or when it started

  GoonGoonOy oldin
  • It started 1890-always. They just because illegal in the 1920's, thought it still occurs from time to time.

   George PrchalGeorge PrchalOy oldin
 • I know tennis has never been yall’s thing, but I swear the Roger Federer/Marcus Willis match in 2016 would be a perfect Rewinder episode

  Simon WilliamsSimon WilliamsOy oldin
 • We need a rewind for for the 20 game win streak the A’s had

  Daniel MartinDaniel MartinOy oldin
 • Please ban this narrator. They're awful.

  Mike WehrerMike WehrerOy oldin
 • corner taken quickly deserves a rewind

  bj garciabj garciaOy oldin
 • “Turns out a dark horse can kick” Love that line!

  Clayton HurdleClayton HurdleOy oldin
  • “Like the say in lottery commercials, gambling is good and works great!” Clara KILLING IT with the one liners

   Clayton HurdleClayton HurdleOy oldin
 • Ew why is ET doing the voiceover???😂😂😂

  Derek EsquiaDerek EsquiaOy oldin
 • We need more football rewinds like the Manchester City one

  ToPlanetToPlanetOy oldin
 • Who won the World Series that year?

  TREV DANTREV DANOy oldin
 • Why wasn't the moment in history the flip. Felt anticlimactic this way.

  Daniel 9Daniel 9Oy oldin
 • the girl ruins the vids

  Doughgee IceDoughgee IceOy oldin
 • Please do Jim Leyritz game tying homerun in game 4 of the 1996 World Series. Never seen a series completely change from one moment like that. The Yankees hadn't won since the 70s and the Braves were defending champs with a 2-1 series lead up by 6 runs and had spanked the Yankees up until that point. After Leyritz hit that homerun the Braves with Maddux Smoltz and Glavine never won another game in that series as well as the Yankees swept Atlanta in the 1999 world series. Once Leyritz hit that homerun the 90s braves never won another post season game against the Yankees. 7 straight wins. That Leyritz homerun was the exact beginning of the 90s Yankee dynasty. That was my favorite Yankee moment because it meant the most. The Yanks had sucked along time until 1996

  Baroque GuitaristBaroque GuitaristOy oldin
 • Rewinder idea: 2005 AFL Grand Final

  Simracer1990Simracer1990Oy oldin
 • Derek Jeters two most famous defensive plays are also two of the most overrated plays in baseball history especially the flip play

  Tgaud82Tgaud82Oy oldin
  • Eh the flip was him being late to back up the cutoff but damn if it doesn’t look good. And everything is bigger in NY so just move on

   Riley MerrittRiley MerrittOy oldin
 • Can you believe that the 2001 season was the last time the Mariners made the playoffs

  Anthony KernichAnthony KernichOy oldin
 • Can you please do damien lillard game winner vs okc?

  Ricky BrackettRicky BrackettOy oldin
 • And thus began the Moneyball era for the A’s.

  Austin TannerAustin TannerOy oldin
 • Giambi was safe. Still should have slid tho

  Same DifferencesSame DifferencesOy oldin
 • Yay it’s Clara again!

  Alex GrissomAlex GrissomOy oldin
 • And now I will watch Moneyball

  Nick EscobarNick EscobarOy oldin
 • You guys should do a moment in history with the 5-sec knockout of Jorge Masvidal on Ben Askren

  Matthew BurrMatthew BurrOy oldin
 • Kerri Strug needs a rewinder before the Olympics

  Mike LewisMike LewisOy oldin
 • Hey Clara, just wanna say you're 3 for 3 lately.

  FinlayFinlayOy oldin
 • This has got to be the most memorable image from the Fall of 2001.

  PA FeltonPA FeltonOy oldin
 • Great video but idk how 9/11 wasn’t brought up once in this video that adds meaning to this play

  MR Fresh SnaxsMR Fresh SnaxsOy oldin
UZworld